SOÑEIRO fisioterapia

Columna vertebral

hernias y protusiones discales, ciáticas, escoliosis, estenosis, lumbalgias, dorsalgias